11 maja 2023 r. Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu otrzymała certyfikat Szkoły Uczącej Się. W tym dniu odbyła się konferencja upowszechniająca ocenianie kształtujące, stanowiąca podsumowanie działań, podejmowanych w ramach programu Całościowy Rozwój Szkoły.

Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się w obecności licznie przybyłych gości – przedstawicieli władz lokalnych, kuratorium oświaty, Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i dyrektorów elbląskich szkół podstawowych. Swoją obecnością zaszczycili nas dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół, między innymi Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku i Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Przybyli goście otrzymali upominki przekazane przez Departament Rozwoju i Turystyki.

            Konferencję rozpoczęła dyrektor szkoły Izabela Milusz, która wprowadziła zgromadzonych w tematykę oceniania kształtującego i opowiedziała o tym, dlaczego współczesna edukacja wymaga zmiany. O potrzebie zmian opowiedziała również podczas krótkiego wykładu Dorota Kujawa – Weinke, elbląska trenerka, mentorka i edukatorka.

Następnie szkolne liderki OK ukazały pozytywne efekty wprowadzenia do praktyki szkolnej elementów oceniania kształtującego. Omówione zostały lekcje, które były obserwowane przez nauczycieli elbląskich szkół podstawowych w dniach 9.05 - 10.05.2023 r. Pokazano dobre praktyki stosowane w naszej szkole: podawanie uczniom celu lekcji, kryteria sukcesu przekazywane do zadań, kartkówek, sprawdzianów, podsumowania lekcji, zadawanie uczniom pytań kluczowych i ciekawych zadań edukacyjnych, ocenę koleżeńską, podawanie informacji zwrotnej oraz korzystanie z metodników OK.  Uczestnicy konferencji zapoznali się również z zeszytami uczniów, w których dzieci zapisują cel lekcji , tworzą samodzielne notatki oraz zamieszczają swoje refleksje.

Zwieńczeniem wszechstronnych działań placówki na poziomie zaawansowanym było wręczenie przez asystenta szkoły – Panią Anetę Kotlengę -  Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów. Tym samym Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu dołączyła do zacnego grona szkół z tytułem Szkoły Uczącej Się. Tytuł ten stanowi potwierdzenie, że nauczyciele szkoły wdrażają w swojej pracy z uczniami procedury zarządzania jakością pracy skoncentrowane na procesie uczenia się uczniów. Certyfikat jest docenieniem wysiłków nauczycieli i dyrekcji szkoły, którzy wspólnie budują wewnętrzny system zapewniania jakości poprzez stawianie mierzalnych celów, zespołową pracę służącą ich realizacji, monitorowanie efektów pracy oraz krytyczną refleksję nad praktyką szkolną.