Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Aktywna tablica
Aktywna tablica


Jest to Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

1. Cel Programu ,,Aktywna tablica”
- Umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
- Upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkołach.

- Podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.

-Celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

2. Szczegółowe cele Programu ,,Aktywna tablica”:
a) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
b) kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
c) rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
d) wspieranie innowacyjnych metod pracy;
e) wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

O programie "Aktywna tablica...


DZIAŁANIA:

- Wyznaczenie szkolnegoe-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole)
- Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły
- Uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu
- Umożliwienie uczniom w danej klasie z wykorzystywanie tablicy multimedialnej na zajęciach edukacyjnych
- Zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialne
- Uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu
- Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych
- Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami

Do skorzystania z dobrych praktyk:

- LearningApps...

- Edu Scienec...

- Dyktanda...

- Matematyczne ZOO...

- PisuPisu...
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej