Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Przyjazna matematyka
"Przyjazna matematyka"- innowacyjne metody rozwiązywania zadań z wykorzystaniem narzędzi TOC oraz Map Rozwiązywania Problemów.

Opis działań innowacyjnych
Uczniowie, aby w przyszłości być konkurencyjnymi na coraz to bardziej globalnym rynku pracy, muszą zdobyć umiejętność krytycznego myślenia. Dzieci powinny więc umieć oceniać prawdziwość informacji lub danych, dokonywać analizy, argumentować, wnioskować i uzasadniać własne wypowiedzi. By to osiągnąć musza najpierw zrozumieć, czego się uczą. Jednak wyniki testów kompetencji z matematyki wskazują, że często uczniowie nie rozumieją dostatecznie kontekstu tekstu zadań, który czytają lub słyszą i nie są w stanie logicznie za nim podążać. Prowadzi to często do zakłopotania i frustracji. Wykorzystanie w procesie dydaktycznym narzędzi TOC oraz map matematycznych umożliwi dzieciom w sposób przyjazny dla nich i atrakcyjny rozwijanie umiejętności myślo-wych wyższego rzędu.

Działania innowacyjne polegać będą na zastosowaniu:

1. narzędzi TOC:
a) „Drzewka Ambitnego Celu”, które rozwija umiejętność analitycznego i kry-tycznego myślenia, angażując i skupiając wcześniejszą wiedzę uczniów doty-czącą omawianego tematu;
b) „Chmurki”, która prowadzi do identyfikacji, zrozumienia i rozwiązywania problemów;
c) „Gałęzi logicznej”, która dzięki strukturze przyczynowo - skutkowej ułatwi uczniom zapamiętywanie i analizowanie.

2. Map Rozwiązywania Problemów (PSM), które rozbijają zadania matematyczne na mniejsze części, co sprawia, że uczniowie mogą skupić uwagę na rozwiązaniu pewnej części zadania i nie są przytłoczeni koniecznością zmierzenia się z całym zadaniem na raz.

Zastosowanie technik TOC oraz PSM umożliwią uczniom analizę sytuacji problemowej (bez względu na wiek), znajdowanie rozwiązań, a także nabywanie umiejętności logicznego organizowania, porządkowania, przetwarzania informacji oraz analitycznego i krytycznego myślenia. Ponadto dostarczą dzieciom wsparcia i pomocy w uczeniu się konkretnego zagad-nienia, wskażą strategię rozwiązywania zadań matematycznych.
Nabycie przez uczniów umiejętności przedstawiania swoich myśli i rozumienia tego, co się wypowiada jest podstawą dla rozumienia i uczenia się.
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej