Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Prawa i obowiązki ucznia.
Prawa i obowiązki

ucznia Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu.
UCZEŃ MA PRAWO DO:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami, higieny umysłowej,
2) przygotowania do podjęcia nauki w gimnazjum,
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
4) korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
9) pomocy w przypadku trudności w nauce,
10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
12) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole,
13) w przypadku specyficznych trudności w uczeniu się, przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
14) opuścić godziny lekcyjne bez zwolnienia lekarskiego do 5 dni, lecz te godziny muszą być usprawiedliwione przez rodziców/ prawnych opiekunów pisemnie lub ustnie u wychowawcy klasy. str. 20
15) W przypadku łamania praw ucznia, może on wnieść skargę sam lub za pośrednictwem rodziców do wychowawcy klasy, pedagoga, szkolnego lub rzecznika praw ucznia w formie ustnej lub pisemnej.
16) Osoba przyjmująca skargę ma obowiązek wyjaśnienia sprawy w terminie 3 dni i udzielenia pomocy. Jeśli nie będzie ona zadowalająca uczeń ma prawo złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
17) Jeżeli uczeń nie otrzyma właściwej pomocy w szkole może zgłosić swój problem do Komitetu Ochrony Praw Dziecka lub Kuratorium Oświaty.

OBOWIĄZKI UCZNIA:

1) zdobywania wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową
2) przestrzegania ustaleń władz szkolnych,
3) dbania o honor szkoły i godnego jej reprezentowania,
4) szanowania i wzbogacania jej dobrych tradycji,
5) regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, a w przypadku nieobecności przedstawienia wychowawcy usprawiedliwienia na najbliższej godzinie wychowawczej, lecz nie później niż do końca danego miesiąca
6) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
7) wywiązywania się z przyjętych zobowiązań,8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły ( w tym, nie używanie wulgaryzmów),
9) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę, szczególnie wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów,
10) przestrzegania higieny osobistej i dbania o schludny wygląd ( nie wolno eksponować dekoltów, gołych pleców, ramion oraz nosić zbyt krótkich spódniczek i spodenek, należy nosić obuwie zmienne, nie wolno stosować makijażu, farbować włosów, nosić cenną i zagrażającą zdrowiu biżuterię, itp.),
11) ćwiczyć w stroju sportowym ( biała koszulka i ciemne szorty lub dres oraz obuwie sportowe) na lekcjach wychowania fizycznego i sportowych zajęciach pozalekcyjnych,
12) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
13) przeciwdziałać wszelkim przejawom wulgarności, brutalności i przemocy,
14) przestrzegać punktualności,
15)systematycznie przygotowywać się do lekcji i odrabiać prace domowe a także brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i nie zakłócać ich przebiegu poprzez niewłaściwe zachowanie ( np.: rozmowy, nie wykonywanie poleceń nauczyciela),
16) na uroczystościach szkolnych prezentować się w stroju galowym, na który składa się: biała koszula oraz granatowa lub czarna spódnica lub spodnie.

Tekst został opracowany na podstawie IX i XI rozdziału Statutu Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu.

Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Plany lekcji
Plany lekcji

Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Kalendarz
Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej