Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Rzecznik Praw Ucznia.
Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w

Szkole Podstawowej nr 16 im. Józefa Wybickiego

pełni pani mgr Anna Gawdzis.

Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,

dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych."


Rola rzecznika:

propagowanie praw ucznia i dziecka
reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia
mediacja między stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych
podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim,wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania (zgłoszenia sprawy w formie pisemnej)


Podstawowe obowiązki rzecznika:

dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole
rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole
zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole
mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia
składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu


Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

zasadą dobra ucznia - wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia
zasadą równości - troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia
zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach


Tryb postępowania w kwestiach spornych:

pisemne zgłoszenie problemy do rzecznika (anonimy nie będą rozpatrywane)
zapoznanie się z opinią stron konfliktu
podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym, w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej