Menu
Strona Główna
Godziny pracy szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Jubileusz 60-lecia szkoły
Zielone Zacisze
Erasmus+
Eksperyment edukacją przyszłości
Eksperyment w matematyce
Doradztwo zawodowe
Rok dla niepodległej
Szkoła Wierna Dziedzictwu
Aktywna tablica
Nasze metody pracy
Nasza zerówka
Ekologia w naszej Szkole
Bezpieczna Szkoła
Przyjaciele Szkoły
Galeria zdjęć
Pedagog/Psycholog
Pielęgniarka
Świetlica szkolna
Świetlica popołudniowa
Archiwalna strona
Ważne

Certyfikaty


Międzynarodowy Certyfikat Zielona FlagaNasz BLOG


WFOSiGWMistrzowie Kodowania
Książka naszych marzeń
Szkoła Przyjazna ŚrodowiskuŚniadanie Daje MocCertyfikat Bezpieczna Szkoła

Katalog Gwiazdor

Misja i wizja szkoly
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.
Jan Paweł II


I Misja Szkoły

Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazać im rzetelną prawdę o świecie. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby, zdolności i aspiracje ukierunkowują nasze działanie. Służymy im wiedzą i życiowym doświadczeniem, a własną postawą jesteśmy dla nich przykładem.

Cel wychowawczy ogólny:

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanka w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

Cele szczegółowe:

a) umiejętność zdobywania wiedzy i sprawności fizycznej,
b) umiejętność nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji międzyludzkich zbudowanych na wzajemnym szacunku i tolerancji,
c) poczucie przynależności do różnorodnej społeczności uczniowskiej, lokalnej i narodowej,
d) umiejętność działania indywidualnego i grupowego w rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, opartego na asertywności i braku agresji,
e) chęć poznawania piękna przyrody i korzystania z niego.

II Wizja Szkoły

Nasza Szkoła jest drugim domem ucznia. To miejsce, w którym każdy uczeń ma prawo czuć się bezpiecznie, ma szanse stać się wartościowym, otwartym na dobro i piękno człowiekiem. W naszych działaniach wychowawczych korzystamy ze wsparcia Rady Rodziców, społeczności lokalnej i parafialnej, lokalnych ośrodków kulturalnych i sportowych.
Naszym zadaniem jest:

- stworzyć warunki dla rozwoju ucznia, aby mógł odnosić sukcesy edukacyjne i sportowe,
- uwzględniając indywidualne potrzeby i zdolności dziecka wypracować taką atmosferę, aby każdy wychowanek mógł zaistnieć w społeczności szkolnej,
- przygotować wychowanka do wejścia w dorosłe życie,
- sprawić, żeby szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dziecka, rodzica i pracownika szkoły.

III Powinności wychowawcze w pracy edukacyjnej każdego nauczyciela

Każdy nauczyciel jest wychowawcą i ma obowiązek kreować sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. Obowiązkiem każdego pedagoga naszej szkoły jest:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych, budzenie i utrwalenie związku z małą ojczyzną i społecznością lokalną.
2. Wspomaganie wzrastania dzieci w miłości do rodziny i zdrowych relacji międzyludzkich.
3. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.
4. Wyrabianie i utrwalanie nawyków kulturalnych, uwrażliwianie na przyjmowanie i docenianie postaw społecznych.
5. Uczenie szacunku dla dobra wspólnego, akceptacji samego siebie i tolerancji jako podstawy życia w społeczeństwie.
6. Rozwijanie dociekliwości poznawczej w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie.
7. Kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.
8. Wspomaganie umiejętności rozwiązywania problemów bez agresji oraz samodzielnego podejmowania decyzji.
9. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej przez naukę, sport i zabawę.

IV Wzór osobowy nauczyciela- wychowawcy
1. Pełni swoją funkcję świadomie i dobrowolnie.
2. Łączy działalność wychowawczą z pracą dydaktyczną.
3. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia jako osoba wspomagająca wychowanie dziecka.
4. Współtworzy z rodzicami i wychowankami atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku.
5. Potrafi dostrzegać i rozwiązywać problemy wychowanków, jest dla nich wzorem i przewodnikiem.
6. Rozpoznaje wnikliwie sytuację rodzinną ucznia, jego predyspozycje, szczególne potrzeby i zainteresowania.
7. Współpracuje z pedagogiem szkolnym, klasowym zespołem nauczycielskim, pielęgniarką szkolną, bibliotekarką oraz pracownikami świetlicy.

V Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
1. Współpraca powinna przebiegać w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku.
2. Brak współpracy rodzica czyni pracę wychowawcy nie w pełni skuteczną, jednocześnie rodzic nie ma możliwości pozbawienia roli wychowawczej nauczyciela.
3. Rodzic i wychowawca winien przestrzegać swoich obowiązków wobec siebie zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół.
4. Dla dobra dziecka wychowawca powinien być poinformowany o:
a) dysfunkcjach wychowanka
b) szczególnych sytuacjach rodzinnych, które wywierają wpływ na rozwój emocjonalny, fizyczny i intelektualny wychowanka.
5. Problemy wychowawcze powinny być zgłaszane i rozwiązywane:
a) na lekcjach wychowawczych,
b) na zebraniach z rodzicami,
c) na zebraniach Rady Rodziców szkoły z przedstawicielami poszczególnych klas (trójkami klasowymi, indywidualnymi rodzicami),
d) na indywidualnych spotkaniach z pedagogiem szkolnym, rodzicami, przedstawicielem policji i sądu, wychowawcą, uczniem.
6. Pisemne lub telefoniczne kontakty rodziców z wychowawcą
nie zwalniają rodziców z obowiązku bezpośredniego z nim kontaktu.
7. W wypadku ignorowania przez rodziców obowiązków opiekuńczych wobec swoich dzieci lub nie reagowania na ich naganne zachowania lub prośby szkoły o interwencję, Dyrekcja może skierować wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną.
8. Rodzice mają prawo do rzetelnej ustnej informacji na temat postępów w nauce i zachowania swojego dziecka na zebraniach informacyjnych i na bezpośrednią prośbę skierowania do nauczyciela.
9. Wychowawca na pisemną prośbę przewodniczącego klasowej rady rodziców ma prawo w pośredniczeniu w sprawach organizacji zaplecza finansowego na uroczystości i wycieczki klasowe (dotyczy zwłaszcza uczniów kl. I - IV).
10. Wychowawca na pierwszym zebraniu przedstawia rodzicom plan działań wychowawczych na bieżący rok szkolny, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
11. Klasową radę rodziców tworzą chętni i dyspozycyjni rodzice na wniosek własny, innych rodziców, większości rodziców lub wychowawcy klasy.
12. Wychowawca klasy ma prawo organizacji:
- jednodniowych i wielodniowych wycieczek klasowych za pisemną zgodą rodziców, po uzyskaniu zgody dyrektora Szkoły
- wyjść do lokalnych ośrodków kultury i sportu w ramach zajęć lekcyjnych, po uprzednim pisemnym poinformowaniu rodziców w dzienniczku ucznia/zeszycie lekcyjnym/zeszycie do korespondencji (kl. I-IV).
13. Wszyscy rodzice na początku roku szkolnego podpisują pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wykorzystywanych do celu prowadzenia dokumentacji i sposobu kontaktu z rodzicami
13. Rodzice mają obowiązek zapewnienia dziecku:
a) zeszytu do korespondencji w nauczaniu zintegrowanym ( z pieczątką szkoły),
b) dzienniczka ucznia w klasach IV-VI ( z pieczątką szkoły), jako ważnego przekaźnika bieżących informacji o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia, zwolnień z zajęć lekcyjnych, usprawiedliwień nieobecności oraz informacji o zebraniach i wycieczkach.

VI. Klasowy plan wychowawczy
Podstawą pracy wychowawcy jest klasowy plan wychowawczy, którego zarys przedstawiony jest poniżej:
1. Wychowawca ma możliwość zmiany kolejności realizowania celów wychowawczych w 3-letnim okresie pełnienia swojej funkcji.
2. Wychowawca ma możliwość dostosowywania treści wychowawczych do możliwości konkretnego zespołu uczniów.
3. Wychowawca ma obowiązek być konsekwentnym w realizacji przedstawionych poniżej celów wychowawczych.
4. Wychowawca przedstawia rodzicom i konsultuje tematy i zagadnienia (cele) wychowawcze na bieżący rok szkolny.
5. Rodzice zatwierdzają treści wychowawcze przy poparciu większości rodziców.
Kalendarz
Dla Rodziców


Dziennik elektroniczny- logowanie

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom
Oferta dla Rodziców
Jadłospis
Plan dzwonków
Jak korzystać z placu zabaw
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII
Gazetka szkolna
Nasza Szesnastka
Innowacje
Przyjazna matematyka
Ortograficzne wędrówki po Polsce i świecie
Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL
Klasa sportowa Kalos Kagathos

Działam więc umiem

Zastosowanie Map Rozwiązywania Problemów w nauczaniu matematyki na II etapie kształcenia

Dokumenty szkolne
Prezentacja Szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo- profilaktyczny
Regulamin szafek szkolnych
Procedury obowiązujące w szkole.
Zasady postępowania
Misja i wizja Szkoły
Dokumentacja na wycieczki
Strony dla ucznia


CYBERPRZEMOC
Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Samorząd uczniowski
Prawa i obowiązki ucznia
Rzecznik Praw Ucznia
Osiągnięcia naszych ucznów.
Absolwenci szkoły
Szkolny wykaz podręczników- klasa 0- VIII


Świetlica na FacebookuSzkoła na Facebooku

Projekty
Nauczyciel w szkole przyszłości


Siatkarskie Ośrodki Szkolne
Nauczyciel XXI wieku
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Zielona flaga
5 porcji warzyw, owoców lub sok
Mój wybór- moje życie
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej